Aanleg Bergingskelder te De Lier

Opdrachtgever: Gemeente Westland
Uitvoeringsperiode: Januari 2018 - heden
Werkzaamheden Het realiseren van een bergingskelder incl. pompen.
Aansluiten van de aanvoerleiding op het bestaande riool en de kelder op de persleidingen.
Realiseren van een uitstroomvoorziening ter plaatse van de Lee.
Aansluiten op bestaande persleiding.
Bijzonderheden Na een intensieve voorbereidingsperiode en constructief overleg met gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland, is er een aanvang gemaakt met de aanleg van de bergingskelder aan de Van Rijnstraat te De Lier. Het betreft de eerste werkzaamheden ter voorbereiding op de start van de daadwerkelijke aanleg van de kelder. De werkzaamheden zullen naar verwachting ca. een half jaar in beslag nemen, waarbij direct een stuk herinrichting van het parkeerterrein en vervanging van het riool in de Van Rijnstraat ter hand wordt genomen.
Het ledigen van de kelder zal afhankelijk van de neerslag intensiteit gedoseerd en gestuurd plaatsvinden naar het riool of incidenteel naar de Lee. Na gereedkomen van het project zal wateroverlast voor de omgeving tot het verleden behoren.

Indien u vragen heeft kunt u deze mailen naar bergingskelder@kroes.org
Tijdens kantooruren en werkdagen van 08:00 tot 17:00 kunt u bellen met 010 – 592 2888 en vragen naar de Roy Bronsgeest.
Tevens kunt u gebruik maken van ons wekelijks inloopspreekuur op elke woensdag van 10:00 – 11:00 in de keet op het bouwterrein.
Onze uitvoerder/omgevingsmanager Eric van der Ham is op dit aangegeven moment aanwezig in de keet.Locatie Van Rijnstraat te De Lier