CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder

Kroes Aannemingsbedrijf is zich bewust van zijn klimaatimpact en heeft de behoefte om inzicht te krijgen in de eigen CO2 voetafdruk.
In 2012 is daarom gestart met het systematisch en structureel in kaart brengen van de CO2 emissies van onze eigen bedrijfsvoering.
Het jaarlijks in kaart brengen van de CO2 voetafdruk biedt ons bedrijf de kans om uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om de CO2 emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen.
Onderdeel van de klimaatambities van Kroes is het behalen van een certificaat op de CO2 prestatieladder.

Op basis van de uitgevoerde emissie inventaristatie is de Emissie inventaris opgesteld. Deze geeft inzicht in de CO2 uitstoot.
De directie van Kroes Aannemingsbedrijf heeft aan de hand van de Emissie inventaris een aantal maatregelen vastgesteld die de uitstoot van CO2 zullen beperken.