Certificeringen

Kroes is in het bezit van een aantal certificaten.

VCA **

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Aangezien veiligheid een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering van Kroes Aannemingsbedrijf B.V., is onze organisatie VCA gecertificeerd. Dit certificaat is immers bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat terecht verplicht gesteld. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard op het gebied van veiligheid.

Download: Certificaat VCA 2 ster 03-11-2020 2


 

CO2 Prestatieladder Niveau 3

Kroes Aannemingsbedrijf B.V. is zich bewust van de impact van zijn bedrijfsactiviteiten op het klimaat. We zien het als een belangrijke taak om die impact daar waar mogelijk te reduceren.

In 2012 is Kroes Aannemingsbedrijf B.V. daarom gestart met het systematisch en structureel in kaart brengen van de CO2-emissies van de eigen bedrijfsvoering. Het jaarlijks in kaart brengen van de CO2 voetafdruk biedt de kans om de uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om de CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen.

Deze activiteiten bieden Kroes Aannemingsbedrijf B.V.de mogelijkheid het milieubeleid aan te scherpen, reductiedoelstellingen te bepalen en de externe communicatie aan te vullen. Onze ambitie is om te worden gezien als een van de duurzaamheidsvoorlopers in de GWW- en betonsector.

Kroes Aannemingsbedrijf B.V. bezit een certificaat op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder.

Download: CO2 3.0 Certificaat tot 28-04-2020


 

FSC®

Kroes Aannemingsbedrijf B.V. beschikt over het FSC-keurmerk. Dit wordt toegekend aan bedrijven die gebruikmaken van hout, houtproducten en papier. 

Een door onafhankelijke certificeringsinstanties uitgevoerde audit binnen Kroes Aannemingsbedrijf B.V. is een belangrijk onderdeel van de certificeringsprocedure. Er wordt gewerkt met een zogeheten ‘Chain of Custody’, waarbij het hout van kap (in de gecertificeerde bossen) tot eindproduct gevolgd wordt.

Iedere organisatie met een Chain of Custody-registratie die FSC-gecertificeerde producten verwerkt en/of verhandelt, dus ook Kroes Aannemingsbedrijf B.V.,  houdt een specifieke administratie bij.

Het FSC-keurmerk is hét bewijs dat het hout en papier komen uit bossen die beheerd worden conform de FSC-standaard. Deze standaard geldt internationaal als een garantie voor verantwoord bosbeheer.

FSC is het enige systeem voor verantwoord bosbeheer dat op deze wijze werkt. Het wordt daardoor als enige gesteund door milieu- en ontwikkelingsorganisaties als WWF, Greenpeace en OxfamNovib.

Kroes Aannemingsbedrijf B.V. is sinds 2014 FSC gecertificeerd, ons nummer is CU-COC-832642. 
Ons FSC Keurmerk Licentie Code is FSCC121423.

Download: FSC Certificaat


 

ISO 9001

Met onze ISO 9001-certificering laat Kroes Aannemingsbedrijf B.V. zien dat het voldoet aan internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het is voor onze relaties een bewijs dat wij kwaliteit dus hoog in het vaandel hebben staan!

ISO 9001 werd ontwikkeld rond een kern van principes voor kwaliteitsmanagement. Deze principes vormen een solide basis, die door het management van bedrijven wordt herkend als een sleutel voor succes.

Wat betekent ISO 9001 voor u als relatie van Kroes Aannemingsbedrijf B.V.?

  • Transparantie: Het toepassen van ISO 9001 draagt bij tot een transparante bedrijfsvoering van Kroes Aannemingsbedrijf B.V. 
  • ‘Best practice’: Invoering en certificering leiden tot ‘best practice’ op het gebied van proces- en kwaliteitsmanagement. 
  • PDCA: de basis van de ISO 9001-standaard is de bekende ‘plan-do-check act’-cyclus, die ook wordt gebruikt in andere managementnormen. Hierdoor zijn deze systemen goed te integreren. 
  • Verbetering: Continu verbeteren staat centraal bij Kroes Aannemingsbedrijf B.V. 
  • Integratie: Een ISO 9001- managementsysteem vormt vaak de basis voor andere aspecten die moeten worden gemanaged, zoals milieu-, arbo- en IT-beveiliging.

Wie gebruiken ISO 9001?

Organisaties die willen aantonen in staat te zijn om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving én de kwaliteitseisen binnen de eigen organisatie.

Download: Certificaat ISO 9001-2015 02-12-2020 2


 

Fundeon Erkend Leerbedrijf

Kroes Aannemingsbedrijf B.V. is een door Fundeon Erkend Leerbedrijf. Dit betekent dat jongeren die een mbo-opleiding in de bouw of infra volgen, het vak in de praktijk bij Kroes Aannemingsbedrijf B.V. kunnen leren. Zo zorgen wij er onder meer voor dat er de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar komen binnen ons bedrijf. 

Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra. Fundeon vormt de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. De erkenning van leerbedrijven zoals Kroes Aannemingsbedrijf B.V. gebeurt op basis van een erkenningsregeling. Deze regeling is vastgesteld door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector en door vertegenwoordigers van de MBO Raad. Fundeon beoordeelt aan de hand van deze regeling of bedrijven en organisaties erkend leerbedrijf kunnen worden en blijven.

De belangrijkste voorwaarden:

Voor elk beroep waarvoor Kroes Aannemingsbedrijf B.V. wil opleiden, is een aparte erkenning nodig;

Iedere leerling wordt begeleid door een leermeester die het beroep uitvoert, waarvoor de leerling wordt opgeleid;

Kroes Aannemingsbedrijf geeft de leerling tijd, ruimte en begeleiding om het vak te leren, naar school te gaan en praktijktoetsen uit te voeren.

Download: Fundeon certificaat


 

BRL SIKB 7000

Voor de uitvoering van (water) bodemsanering en ingrepen in de waterbodem is Kroes Aannemingsbedrijf gecertificeerd middels de BRL SIKB 7000. Dit certificaat bevat eisen voor het op een juiste wijze uitvoeren van saneringen van verontreinigde grond. Binnen BRL SIKB zijn vier protocollen waarvoor gecertificeerd kan worden, met speciale eisen per protocol. Wij zijn gecertificeerd voor de volgende protocollen:

Protocol 7001: het uitvoeren van landbodemsaneringen met conventionele methoden.
Protocol 7004: het uitvoeren van tijdelijke uitplaatsing van grond.

Download: BRL SIKB 7000 Procescertificaat NC-SIK-70304